درباره ما

آموزشگاه مراقبت زيبايی 

موسس و صاحب امتياز آموزشگاه و سايت  : خانم مريم ايزی


پس از ثبت نام در  دوره هاي موجود در اين سايت و فراگيری و قبولی در آزمون پايان دوره، گواهينامه سازمان آموزش فني و حرفه ای به فراگيران اعطا می گردد.

Last modified: Tuesday, 16 Ordibehesht 1399, 4:16 PM